Tìm kiếm

Tìm thấy 20 văn bản thoả mãn điều kiện tìm kiếm.
TT Tiêu đề Năm Thao tác
1 BÁO CÁO Công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý 1 năm 2024 2024
2 BÁO CÁO Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Bổ sung danh mục đầu tư công kế hoạch năm 2024 để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 2024
3 Báo cáo công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách trình HĐND thành phố năm 2024 2024
4 Quyết định v/v công khai dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 trên địa bàn TP Hội An 2023
5 Nghị quyết về dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2024 2023
6 Quyết định v/v công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 2023
7 Quyết định BỔ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 cho các địa phương 2023
8 QĐ phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm 2013 (Đợt 19) 2023
9 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước thành phố Hội An năm 2022 2023
10 Quyết định về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2022 trên địa bàn thành phố Hội An 2023