Tình hình thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm
Tiêu đề Tình hình thu - chi NSNN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm
Mô tả ngắn Thực hiện Nghi quyết số 28/NQ-HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2016của HĐNDThành phố về thu - chi NSNN năm 2017; Trên cơ sở tình hình thực hiện 6 tháng đầu năm và kế hoạch phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2017,UBND Thành phố báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch thu - chi NSNN ước 6 tháng đầu năm và nhiệm vụcòn lại 6 tháng cuối năm 2017
Tải về

Nội dung liên quan