Báo cáo công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách trình HĐND thành phố năm 2024
Tiêu đề Báo cáo công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách trình HĐND thành phố năm 2024
Mô tả ngắn Báo cáo công khai dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách trình HĐND thành phố năm 2024
Tải về

Nội dung liên quan