BÁO CÁO Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Bổ sung danh mục đầu tư công kế hoạch năm 2024 để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Tiêu đề BÁO CÁO Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Bổ sung danh mục đầu tư công kế hoạch năm 2024 để thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
Mô tả ngắn
Tải về

Nội dung liên quan