Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội (cấp huyện)

 1. Lĩnh vực:
  • Tổ chức phi chính phủ
 2. Trình tự thực hiện:
  • - Bước 1: Ban lãnh đạo hội gửi hồ sơ xin chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội đến Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Nội vụ) thông qua Bộ phận một cửa-Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Cán bộ tiếp nhận hồ sơ xem xét hồ sơ và đề nghị bổ sung trong trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp pháp.
  • - Bước 2: Kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, cán bộ tiếp nhận hồ sơ nghiên cứu, thẩm định hồ sơ và thực hiện quy trình lấy ý kiến các cơ quan có liên quan, tổng hợp các ý kiến góp ý, đề nghị bổ sung hồ sơ (nếu có).
  • - Bước 3: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ và hợp pháp, Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội. Trường hợp không đồng ý phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  30 Ngày làm việc
  Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận một cửa-Trung tâm Hành chính công cấp huyện.
  Nộp qua bưu chính công ích
  30 Ngày làm việc
  Nộp hồ sơ cho Bộ phận một cửa-Trung tâm Hành chính công cấp huyện thông qua hệ thống bưu chính, ngày tiếp nhận hồ sơ được tính theo ngày ghi trên dấu công văn đến.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Đề án chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Nghị quyết đại hội của hội về việc chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Dự thảo điều lệ hội mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Danh sách ban lãnh đạo lâm thời của hội thành lập mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Sơ yếu lý lịch và phiếu lý lịch tư pháp của người đứng đầu ban lãnh đạo lâm thời
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Văn bản xác nhận nơi dự kiến đặt trụ sở của hội hình thành mới do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội.
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu đơn đề nghị tách hội)
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu đơn đề nghị chia hội)
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu đơn đề nghị sáp nhập hội)
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Đơn đề nghị chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội (Mẫu đơn đề nghị hợp nhất hội)
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX)
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Phòng Nội vụ
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
  • Ủy ban nhân dân cấp Huyện
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
  • Nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp huyện (phòng Nội vụ) hoặc qua hệ thống bưu chính
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Quyết định cho phép chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  03/2013/TT-BNV
  Thông tư
  2013-04-16
  03/2014/TT-BNV
  Thông tư số 03/2014/TT-BNV ngày 19/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
  2014-06-19
  33/2012/NĐ-CP
  Nghị định
  2012-04-13
  45/2010/NĐ-CP
  Nghị định
  2010-04-21
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
  • a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ khi có quyết định chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội, các hội mới được hình thành phải tổ chức đại hội để thông qua các nội dung được quy định tại Điều 11 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP. b) Các hội mới được hình thành do chia, tách; sáp nhập; hợp nhất lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo Điều 14 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP để xem xét, phê duyệt điều lệ.
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin