Thủ tục hành chính về thẩm định điều chỉnh số lượng người làm việc thuộc thẩm quyền quyết định của bộ, ngành, địa phương

 1. Lĩnh vực:
  • Tổ chức - Biên chế
 2. Trình tự thực hiện:
  • Bước 2: Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương tiếp nhận hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì trả lại đơn vị để hoàn chỉnh. Nếu hồ sơ đã đầy đủ thì thực hiện bước 3.
  • Bước 3: Thẩm định đề án điều chỉnh số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập.
  • Bước 4: Tổng hợp đề án điều chỉnh số lượng người làm việc của đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương.
  • Bước 1: Đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành, địa phương xây dựng đề án điều chỉnh số lượng người làm việc của đơn vị mình.
 3. Cách thức thực hiện:
  Hình thức nộp Thời hạn giải quyết Phí, lệ phí Mô tả
  Trực tiếp
  Không có Khác
  Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tiếp nhận qua môi trường mạng.
  Nộp trực tuyến
  Không có Khác
  Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tiếp nhận qua môi trường mạng.
  Nộp qua bưu chính công ích
  Không có Khác
  Cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ về tổ chức cán bộ của bộ, ngành, địa phương tiếp nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc tiếp nhận qua môi trường mạng.
 4. Thành phần, số lượng hồ sơ:
  Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
  Đề án điều chỉnh số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Các tài liệu liên quan đến điều chỉnh số lượng người làm việc quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 106/2020/NĐ-CP;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thành lập, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
  Văn bản đề nghị điều chỉnh số lượng người làm việc;
  Số lượng bản chính: 1
  Số lượng bản sao: 0
 5. Đối tượng thực hiện:
  • Cán bộ, công chức, viên chức
 6. Cơ quan thực hiện:
  • Bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan
  • Sở Nội vụ - Tỉnh Quảng Nam
 7. Cơ quan có thẩm quyền:
 8. Địa chỉ tiếp nhận hồ sơ:
 9. Cơ quan được uỷ quyền:
 10. Cơ quan phối hợp:
 11. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:
  • Tổng hợp đề án điều chỉnh số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập của bộ, ngành, địa phương
 12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
  Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Cơ quan ban hành
  106/2020/NĐ-CP
  Nghị định
  2020-09-10
 13. Yêu cầu, điều kiện thực hiện:
 14. Từ khoá:
  • Không có thông tin
 15. Mô tả:
  • Không có thông tin