Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
281

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
282

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
283

Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu

Xem chi tiết >>
Đất đai
284

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
285

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
286

Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai

Xem chi tiết >>
Kinh doanh khí
287

Tuyển sinh trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
288

Gia hạn giấy phép xây dựng đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ

Xem chi tiết >>
Hoạt động xây dựng
289

Gia hạn hoạt động cảng, bến thủy nội địa

Xem chi tiết >>
Đường thủy nội địa
290

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
291

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
292

Gia hạn thời hạn giao khu vực biển cấp huyện

Xem chi tiết >>
Biển và hải đảo
293

Giao khu vực biển cấp huyện

Xem chi tiết >>
Biển và hải đảo
294

Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục Hải quan

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
295

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
296

Xác nhận bảng kê lâm sản.

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
297

Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Xem chi tiết >>
Người có công
298

Giải quyết chế độ người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế

Xem chi tiết >>
Người có công
299

Giải quyết chế độ người có công giúp đỡ cách mạng.

Xem chi tiết >>
Người có công
300

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

Xem chi tiết >>
Người có công