Danh sách thủ tục hành chính

TT Tên thủ tục Lĩnh vực
301

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
302

Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
303

Tiếp nhận người có công vào cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý

Xem chi tiết >>
Người có công
304

Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
305

Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
306

Tiếp nhận đối tượng học bổ túc trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
307

Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
308

Tiếp nhận, rà soát Biểu mẫu đăng ký giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương

Xem chi tiết >>
Lưu thông hàng hóa trong nước
309

Trình tự xác định tiền thuê đất, thuê mặt nước (gọi chung là tiền thuê đất).

Xem chi tiết >>
Quản lý công sản
310

Trả lại khu vực biển cấp huyện

Xem chi tiết >>
Biển và hải đảo
311

Trình tự xác định tiền sử dụng đất (đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận khi công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất).

Xem chi tiết >>
Quản lý công sản
312

Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp

Xem chi tiết >>
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
313

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí điều trị người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
314

Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ chi phí mai táng

Xem chi tiết >>
Bảo trợ xã hội
315

Tuyển sinh trung học cơ sở

Xem chi tiết >>
Giáo dục trung học
316

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã)
317

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh

Xem chi tiết >>
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
318

Xác nhận bảng kê gỗ nhập khẩu khi thực hiện thủ tục Hải quan

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp
319

Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa

Xem chi tiết >>
Các cơ sở giáo dục khác
320

Xác nhận bảng kê lâm sản.

Xem chi tiết >>
Lâm nghiệp