Thành ủy

Thường trực Thành Ủy

Bí thư Thành ủy

Ông Trần Ánh
CQ: 0510 3861 510
NR: 0510 3861 020
DĐ: 0905193937
Email: anhdsvh@gmail.com

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy

Ông Lê Chơi

CQ : 0510 3863 985

  NR: 0510 3933 049

  DĐ: 0905 137965  

  Email: lechoi.anh66@yahoo.com

 

Chánh Văn phòng Thành ủy

Ông Tống Hà
CQ: 0510 3911 508
DĐ: 0989 226207
Email: tonghavptu@gmail.com

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy
Bà Nguyễn Thị Thanh Lương
ĐT:0510 3911 508
DĐ: 0905.553.867
Email: thanhluonghoian@gmail.com

Tin liên quan