UBND các xã, phường

UBND các xã, phường

Thông tin liên lạc của các lãnh đạo UBND xã, phường

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG MINH AN
Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Ông Nguyễn Trần Vũ -  DĐ: 0983321863
Phó Chủ tịch UBND - Ông Tạ Ngọc Ánh - ĐT: 0905747743
ĐT: 3861.223

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM AN
Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Ông Lê Tấn Việt - ĐT:0905 440315
Phó Chủ tịch UBND - Ông Nguyễn Văn Quang - ĐT:0905 233412
Phó Chủ tịch UBND - Ông Nguyễn Thành Công - ĐT:0935 502529 
ĐT: 3927360

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM PHÔ
Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Ông Nguyễn Tấn Cường - ĐT:0905 060665
Phó Chủ tịch UBND - Bà Trần Thị Hải Châu - 0905636807
ĐT: 3864643

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM CHÂU
Chủ tịch Ủy ban nhân dân - Ông Lương Sơn - ĐT: 0905 247074
Phó Chủ tịch UBND - Bà Nguyễn Thị Hồng - 0905 192701
ĐT:3863341

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG SƠN PHONG
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Lương Hồng Linh - 0121 368 1041
Phó chủ tịch UBND - Ông Trần Minh Hà - 0983 007 992
ĐT:861.225

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CỬA ĐẠI
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Ông Lê Công Sỹ - ĐT: 0914 245601
Phó chủ tịch UBND - Ông 
Phó chủ tịch UBND - Bà Phan Thị Thái Hòa - ĐT: 0973 656081
ĐT: 3927.007

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG TÂN AN
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Ông Lê Mới ĐT: 0905 357 248
Phó chủ tịch UBND - Ông Đinh Hoa - ĐT: 0127 8737965
ĐT:3864.769

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG THANH HÀ
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Ông Nguyễn Văn Tú - ĐT: 0905 652477
Phó chủ tịch UBND - Ông Nguyễn Văn Nhật - ĐT: 0935 071 371
ĐT:3864040

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG CẨM NAM
Chủ tịch UBND - Ông Phạm Kiêu - ĐT: 0935 807909
Phó chủ tịch UBND - Ông Phạm Công Định - ĐT: 0906 478909
ĐT:3936376

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM THANH
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Ông Lê Thanh - ĐT: 0914 162220
Phó chủ tịch UBND - Ông Bùi Minh Thuận - ĐT: 0906 545549
Phó chủ tịch UBND - Ông Nguyễn Hùng Linh - ĐT: 
ĐT:3861420

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM KIM
Chủ tịch: Ông Phan Trọng Nhân - ĐT: 0905 323059
Phó chủ tịch: Ông Lê Duy Vinh - ĐT: 0982 160700
ĐT:3934244

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ CẨM HÀ
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Ông Mai Kim Phương - ĐT: 0989 932682
Phó chủ tịch UBND - Ông Mai Thanh Hùng - ĐT: 0989 397512
ĐT:0235 3861295

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN HIỆP
Chủ tịch ủy ban nhân dân - Ông Nguyễn Văn An - 0987 128876
Phó chủ tịch UBND Phạm Thị Mỹ Hương -  ĐT: 0169 5845899
Phó chủ tịch UBND - Ông Mai Quốc Bảo - ĐT: 0905 725326
ĐT:3861191

 

Tin liên quan