Các cơ quan thuộc tỉnh

Chi Cục Thuế

Địa chỉ: 03 Lê Văn Hiến, Phường Tân An, Hội An
Số ĐT: 0510 3910 437
Email: ccthan.qna@gdt.gov.vn
Fax: 0510 3910 437

Trần Quang Mai

Chi cục Trưởng,

Bí thư Đảng ủy

 CQ: 0510 3910 638

 NR: 0510 3862 939

 DĐ: 0979 862939

 Email: tqmai.qna@gdt.gov.vn

Lê Thị Phú

Phó Chi cục Trưởng

 CQ: 0510 2212 235

 NR: 0510 3861 495

 DĐ: 0913 480934

 Email: ltphu.qna@gdt.gov.vn

Huỳnh Mạnh Hùng

Phó Chi cục Trưởng

 CQ: 0510 3861 408

 NR: 0510 3923 083

 DĐ: 0905 422405

 Email: hmhung.qna@gdt.gov.vn

Nguyễn Văn Mừng

Phó Chi cục Trưởng

 CQ: 0510 2212 253

 NR: 0510 3861 564

 DĐ: 0935 555355

 Email: nvmung.qna@gdt.gov.vn

Phạm Văn Thái

Phó Bí thư Đảng ủy

 CQ: 0510 3911 395

 NR:

 DĐ: 0904 131376

 Email:

 

 

Tin liên quan