Đẩy mạnh các hoạt động Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong năm 2017

Theo Kế hoạch của Ban điều hành chương trình phòng chống tác hại của thuốc lá thành phố, trong quý IV năm 2017, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, địa phương trên địa bàn thành phố tăng cường các hoạt động phòng, chống hại của thuốc lá, nhằm xây dựng thành công Hội An – Thành phố du lịch không khói thuốc lá.

Pa-nô tuyên truyền vận động hút thuốc lá ở nơi công cộng

Ban điều hành yêu cầu các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của thuốc lá, lợi ích của môi trường không khói thuốc lá, các quy định của Luật PCTH thuốc lá.


Tăng cường việc thực hiện quy định về môi trường không khói thuốc lá, nhân rộng các mô hình môi trường không khói thuốc lá tại các cơ quan đơn vị và các địa phương.
Tăng cường tổ chức thực hiện công tác thanh kiểm tra, giám sát tình hình thực thi Luật PCTH thuốc lá và các văn bản hướng dẫn.


Củng cố, kiện toàn Ban điều hành hoạt động phòng, chống tác hại thuốc lá thành phố và các cơ quan, đơn vị, địa phương. Nghiên cứu xây dựng thí điểm mô hình “Khu dân cư không khói thuốc lá”. Đưa việc thực hiện nghiêm tiêu chí “Không hút thuốc lá” trong việc đánh giá, bình xét các danh hiệu thi đua cuối năm của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.


Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, vận động để kêu gọi người dân và du khách không hút thuốc lá qua các phương tiện truyền thong đại chúng báo, đài; tổ chức tuyên truyền lưu động, các buổi truyền thong trực tiếp, lắp đặt pa nô tuyên truyền tại các khu dân cư; tổ chức Hội thi tìm hiểu về Phòng chống tác hại của thuốc lá cho học sinh thành phố./.


Văn Trung

Tin liên quan