Hội đồng Nhân dân

Thường trực HĐND Thành phố Hội An Khóa XII – nhiệm kỳ 2021-2026

Chủ tịch HĐND Thành phố - Ông: TRẦN ÁNH 
CQ: 02353. 861490
NR: 02353. 861 020
DĐ: 0905.193937
Email: anht@quangnam.gov.vn

Phó Chủ tịch HĐND Thành phố - Ông: NGUYỄN VĂN VINH
Điện thoại cơ quan: 02353. 861317
Điện thoại di động: 0905.119519 
Email: vinhnv4@quangnam.gov.vn

Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thành phố Hội An Khóa XII – nhiệm kỳ 2021-2026
Trưởng ban - Bà: HUỲNH THỊ KIM DUNG
Điện thoại cơ quan: 02353. 915767
Điện thoại di động: 0935622521
Email: dunghtk1@quangnam.gov.vn

Phó Trưởng ban - Ông: ĐINH PHÚ ĐÔNG
Điện thoại cơ quan: 05103.920241 
Điện thoại di động: 0913.419894
Email:dongdp@quangnam.gov.vn

Các thành viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND
Ông Nguyễn Văn Tú         - ĐT: 0983.178007
Ông Nguyễn Tấn Cường  - ĐT: 0989 227759
Bà Ngô Thị Tuyết Nhung  - ĐT: 01638.536183
Bà Trần Thị Cẩm Nhung   - ĐT: 0905.142104
Ông Trần Hùng Cường     - ĐT: 0905. 662739


Ban Pháp chế HĐND thành phố Hội An Khóa XII – nhiệm kỳ 2021-2026
Trưởng ban - Ông Đinh Cao Thắng
Điện thoại cơ quan: 05103. 3915767
Điện thoại di động: 0905.860737
Email: thangdc1@quangnam.gov.vn

Phó Trưởng ban - Ông NGUYỄN ĐỨC CHUNG
Điện thoại cơ quan: 05103.911556
Điện thoại di động: 0983.178007
Email: chungnd1@quangnam.gov.vn

Các thành viên Ban Pháp chế HĐND
Ông Hồ Khá -     ĐT: 0935.502547
Bà Nguyễn Thị Thanh Lương - ĐT: 0914.690009
Ông Trương Văn Trung - ĐT: 0988.620700
Bà Nguyễn Thị Hoa Phượng - ĐT: 0906.438619
Bà Nguyễn Thị Vân - ĐT: 0905.250058

Chánh Văn phòng HĐND-UBND Thành phố - Ông: BÙI VĂN DŨNG
Điện thoại cơ quan: 
Điện thoại di động: 0988.620700
Email: dungbv@quangnam.gov.vn

Trưởng đoàn Thư ký HĐND Thành phố - Ông: BÙI VĂN DŨNG

Tin liên quan