Ủy ban Nhân dân

Danh sách liên hệ

Chủ tịch UBND Thành phố - Ông Nguyễn Văn Sơn

Điện thoại cơ quan: 0235.861.318
Điện thoại di động: 0913.457.477

Email: sonnv7@quangnam.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Ông Nguyễn Thế Hùng

Điện thoại cơ quan: 0235.861.246
Điện thoại di động: 0905.735.733

Email: hungnt25@quangnam.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Ông Nguyễn Văn Lanh

Điện thoại cơ quan: 0235.861.246
Điện thoại di động: 0983.004.013

Email: lanhnv@quangnam.gov.vn

Phó Chủ tịch UBND Thành phố - Ông Nguyễn Minh Lý
Điện thoại cơ quan: 02353.3914.829
Điện thoại di động: 0982.933.107

Email: lynm1@quangnam.gov.vn

Chánh văn phòng HĐND-UBND - Ông Bùi Văn Dũng
Điện thoại cơ quan: 02353.3914.829
Điện thoại di động0988.620.700

Email: dungbv@quangnam.gov.vn

Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND - Bà Lê Thị Hồng Thảo

Điện thoại cơ quan:
Điện thoại di động: 0905.553.794

Email: thaolth1@quangnam.gov.vn

Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND - Ông Phạm Đình Dư

Điện thoại cơ quan: 
Điện thoại di động: 0983.134.779

Email: dupd1@quangnam.gov.vn

Phó Chánh văn phòng HĐND-UBND - Bà Lâm Thị Ngọc Quý

Điện thoại cơ quan: 02353.3915767
Điện thoại di động: 0988.326.173

Email: quyltn@quangnam.gov.vn

Ủy viên Ủy ban

Ông Nguyễn Văn An - Chỉ huy trưởng CQQS Thành phố

Ông Đinh Xuân Nghĩ - Trưởng Công an Thành phố

Ông Võ Hữu Dũng - Trưởng phòng QLĐT

Ông Bùi Văn Dũng - Chánh Văn phòng HĐND-UBND

Ông Tống Quốc Hưng - Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin

Ông Huỳnh Kim Sinh - Trưởng Phòng Nội Vụ

Ông Vương Quốc Hòa - Trưởng Phòng Tài nguyên Môi trường

Ông Đinh Hùng - Trưởng Phòng Tài Chính - Kế hoạch

Ông Lê Viết Phúc - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

Bà Nguyễn Thị Vân - Trưởng phòng Kinh tế

Ông Nguyễn Văn Dương - Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo

Ông Lê Mới - Chánh Thanh tra 

Tin liên quan