Agribank Chi nhánh TP.Hội An Quảng Nam

Địa chỉ: Số 255 Cửa Đại, phường Cẩm Châu, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

Mã số thuế: 0100686174–927
Điện thoại: (0510)3.863.053, 3.863.053
Fax: (0510)3.863.442

Đại diện theo pháp luật
- Giám đốc: Nguyễn Đình Thương
- Điện thoại: (0510)3.863.012 Di động: 0913.480.676
- Email: dinhthuong.ps@gmail.com.vn

Tin liên quan