Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung

Địa chỉ: 04 Nguyễn Tất Thành, TP. Hội An, Quảng Nam

Số điện thoại: 0510 2212 201
Thông tin lãnh đạo cơ quan:
Hiệu trưởng: Nguyễn Xuân Bản. Số điện thoại: 0963481698
Email: bannx@cdmt.vn

Trường Cao đẳng Điện lực Miền Trung được thành lập theo quyết định số 23/ĐL-TCCB ngày 9/6/1983 của Bộ Điện lực, được nâng cấp thành Trường Cao đẳng theo quyết định số 3017/QĐ-BGD&ĐT ngày 19/6/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, là trường Cao đẳng công lập chịu sự lãnh đạo, quản lý toàn diện và trực tiếp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (viết tắt là EVN), sự quản lý nhà nước của Bộ Công Thương, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các Bộ Ngành liên quan; chịu sự quản lý hành chính theo lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nơi Trường đặt trụ sở; được hưởng các chính sách, chế độ áp dụng cho hệ thống các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề công lập.

I- Chức năng
1. Đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng và thấp hơn về chuyên ngành Điện lực và các ngành nghề khác theo cơ cấu khung của hệ thống giáo dục quốc dân và hệ thống văn bằng chứng chỉ về giáo dục và đào tạo quy định tại Luật Giáo dục.
2. Nghiên cứu, triển khai hoạt động khoa học công nghệ phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập; phục vụ quản lý, sản xuất - kinh doanh của ngành điện và sự phát triển kinh tế xã hội.
3. Đào tạo lại, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ, đào tạo nâng bậc công nhân theo kế hoạch của EVN và theo hợp đồng với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài ngành.
II- Nhiệm vụ
1. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển và hoạt động của Trường trình EVN phê duyệt.
2. Trình EVN phê duyệt cơ cấu tổ chức và việc thay đổi cơ cấu tổ chức của Trường.
3. Xây dựng chương trình, giáo trình, kế hoạch giảng dạy, học tập cho các ngành đào tạo, các bậc học nhà trường được phép đào tạo trên cơ sở chương trình khung do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành. Xây dựng chương trình, nội dung đào tạo cho những nghề mới theo nhu cầu và sự chỉ đạo của EVN.
4. Tổ chức tuyển sinh, quản lý người học, tổ chức các hoạt động đào tạo và các hoạt động giáo dục khác. Công nhận tốt nghiệp, in ấn và cấp văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
5. Tiến hành nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; kết hợp đào tạo với nghiên cứu khoa học và sản xuất, dịch vụ khoa học và công nghệ phù hợp với khả năng và ngành nghề đào tạo theo quy định của pháp luật.
6. Huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục; hợp tác, liên kết với các tổ chức kinh tế, giáo dục, văn hoá, thể dục, thể thao, y tế, nghiên cứu khoa học trong nước và nước ngoài nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, gắn đào tạo với thực tế sản xuất và việc làm, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.
7. Quản lý giảng viên, giáo viên, cán bộ, nhân viên; xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên của trường đủ về số lượng, cân đối về cơ cấu trình độ, cơ cấu ngành nghề.
8. Phát hiện và bồi dưỡng nhân tài trong người học và đội ngũ cán bộ giáo viên của Trường. Phối hợp với gia đình người học, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giáo dục đào tạo.
9. Đào tạo lại và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, kinh tế, nghiệp vụ, đào tạo nâng bậc cho các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài ngành. Đào tạo các ngành nghề mũi nhọn cho EVN và xã hội.
10. Quản lý, sử dụng đất đai, trường sở, trang thiết bị và tài chính theo quy định của pháp luật.
11. Thực hiện dân chủ, bình đẳng, công khai trong việc bố trí và thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, khoa học công nghệ và hoạt động tài chính. Tổ chức việc kiểm tra, thanh tra các hoạt động của Trường theo quy định của pháp luật.
12. Quản lý tổ chức, biên chế tiền lương theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của EVN.
13. Chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên. Tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tham gia các sinh hoạt đoàn thể và hoạt động xã hội.
14. Thực hiện chế độ báo cáo với EVN và các cơ quan cấp trên về các hoạt động của Trường theo quy định hiện hành.
15. Bảo vệ tài sản, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bí mật quốc gia và xây dựng, thực hiện các quy định, quy chế, biện pháp bảo hộ, an toàn lao động ở trong Trường.
16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do EVN giao.

Tin liên quan