Chỉ thị 03-CT/TW

Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn thành phố năm 2014

 Nội dung: BC-165 chi thi 03 TV

Tin liên quan