Công an Thành phố Hội An

Địa chỉ: 08 Hoàng Diệu- TP. Hội An

Số điện thoại trực ban: 0510.3911849

Chức năng, nhiệm vụ:
- Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ vững trật tự an toàn xã hội
- Công an nhân dân có chức năng tham mưu cho Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia và giữa gìn an ninh trật tự an toàn xã hội; đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội

Lãnh đạo :
Ông Vương Quốc Hội: 

Trưởng Công an thành phố:
Điện thoại: 05103.861.037

Di động: 0914.080.901

Ông Trần Quốc Tuấn: 

Phó Trưởng Công an thành phố

Điện thoại: 05103.911979.

Di động: 0983.914.235

Ông Lê Văn Năm: 

Phó Trưởng Công an thành phố
Điện thoại: 05103.861036.

Di động 0905.029523

Ông Trần Minh Tiến: 

Phó Trưởng Công an thành phố
Điện thoại: 05103.864366.

Di động: 0983.923.289

Ông Nguyễn Quang Trung: 

Phó Trưởng Công an thành phố
Di động: 0982.999.892

Ông Nguyễn Viết Tân: 

Phó Trưởng Công an thành phố
Di động: 0949.480.555

Tin liên quan