Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An

Địa chỉ email: Hoian.qnm@moj.gov.vn

Điện thoại: 0235.3861463 - 0235.3917766

Chức năng, nhiệm vụ

Căn cứ Luật Thi hành án dân sự năm 2008 và Nghị định số 74/2009/NĐ-CP ngày 09/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thi hành án dân sự về cơ quan quản lý thi hành thi hành án dân sự, cơ quan thi hành án dân sự và công chức làm công tác thi hành dân sự; Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An có vị trí, chức năng và nhiệm vụ như sau:
a, Vị trí, chức năng:
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An là cơ quan trực thuộc Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, thực hiện chức năng thi hành án dân sự và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.
b, Nhiệm vụ, quyền hạn:
- Trực tiếp tổ chức thi hành các bản án, quyết định của Tòa án thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về thi hành án dân sự thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật.
- Thực hiện quản lý công chức, cơ sở vật chất, kinh phí và phương tiện hoạt động được giao theo hướng dẫn, chỉ đạo của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.
- Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo công tác tổ chức, hoạt động thi hành án theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh.
- Lập hồ sơ đề nghị xét, miễn giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự.
- Giúp Ủy ban nhân dân cung cấp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong thi hành án dân sự như: Chỉ đạo việc tổ chức phối hợp các cơ quan có liên quan trong thi hành án dân sự trên địa bàn; Chỉ đạo việc tổ chức cưỡng chế thi hành các vụ án lớn, phức tạp, có ảnh hưởng về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương theo đề nghị của Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự cấp huyện.
- Báo cáo công tác thi hành án dân sự trước Hội đồng nhân dân khi có yêu cầu.
Trên đây là nội dung giới thiệu tổng quan về vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hội An gửi đến Phòng Văn hóa và Thông tin đăng tải lên Cổng thông tin điện tử thành phố.

Địa chỉ: 107 Trần Hưng Đạo
ĐT: 02353 861463
Fax: 0235 3917866

Ban Lãnh đạo

Phó Chi cục trưởng: Ông Nguyễn Tấn Trung

CQ: 0235 3925505
NR: 02353 921456
DĐ: 0905264547

Phó Bí thư chi bộ: Ông Phạm Văn Hữu
CQ: 5010 3917886
NR: 05103 929300
DĐ: 0167 2974300

Tin liên quan