Thông báo Kết quả HN BCHTW Đảng lần thứ 10

Thành ủy Hội An vừa tổ chức Hội nghị Thông báo kết quả Hội nghị BCHTW Đảng lần thứ 10 cho hơn 200 đ/c cán bộ chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể thành phố và lãnh đạo cấp ủy các TCCS đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố

Đồng chí Nguyễn Sự Bí thư Thành ủy chủ trì và trực tiếp báo cáo các nội dung chủ yếu của Hội nghị; bao gồm các vấn đề được thảo luận và thông qua tại hội nghị, như cho ý kiến các dự thảo Văn kiện chuẩn bị trình tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, Tổng kết nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2010 – 2015, phương hướng, mục tiêu 5 năm 2015 đến năm 2020, Tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng, Tổng kết thực tiễn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước, Lấy phiếu tín nhiệm các đ/c UV BCT và Ban Bí thư, Giới thiệu BCHTW khóa mới và dự kiến Quy hoạch lãnh đạo cấp cao, Bầu cử bổ sung UVUB Kiểm tra TƯ, Xem xét khiếu nại về kỷ luật đảng, Chất vấn và trả lời chất vấn trong đảng, Đề án tinh giảm biên chế bộ máy, Đề án quản lý, hoạt động báo chí và Báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư TƯ Đảng nhiệm kỳ 11. Ngoài ra đồng chí Bí thư còn báo cáo về chủ đề, mục tiêu và phương châm của Đại hội lần thứ XII: thể hiện quan điểm, chiến lược, đường lối xuyên suốt của Đảng ta sẽ được thông qua tại Đại hội lần nầy. Trong đó xác định vai trò lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng Cộng Sản Việt Nam trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

Tin liên quan