Ban hành Kế hoạch liên tịch.

Tỉnh đoàn và Sở VHTT & DL, vừa ban hành KH liên tịch về việc phối hợp Đẩy mạnh các hoạt động VH, thể thao, du lịch và gia đình trong thanh- thiếu niên giai đoạn từ nay đến năm 2017

Với mục đích thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển nền VH Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong lực lượng TTN; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để TTN trưởng thành thông qua các hoạt động VHVN-TDTT đồng thời phát huy vai trò của Đoàn Thanh niên trong xây dựng ĐSVH ở cơ sở và nâng cao chất lượng hoạt động VHTT ở cơ sở...Nội dung phối hợp tập trung vào các nhiệm vụ: Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có lối sống đẹp, có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh văn hóa của con người Việt Nam; phối hợp tổ chức các hoạt động VHVN,TDTT và du lịch hằng năm; Thí điểm một số mô hình giao các thiết chế văn hóa cho Đoàn Thanh niên quản lý và tổ chức hoạt động, phát huy vai trò của hệ thống TCVH trong giáo dục thế hệ trẻ đồng thời phối hợp trong công tác giáo dục và xây dựng gia đình trẻ có lối sống văn minh, tiến bộ.../.

Tin liên quan