Thành ủy

Thường trực Thành Ủy

Bí thư Thành ủy - Ông: Trần Ánh

     CQ: 02353. 861510

     NR: 02353. 861 020

     DĐ: 0905193937

     Email: anht@quangnam.gov.vn 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy - Ông: Lê Chơi

     CQ : 0510 3863 985

     NR: 0510 3933 049

     DĐ: 0905 137965  

     Email: lechoihoian@gmail.com      

Chánh Văn phòng Thành ủy - Ông: Tống Hà

     CQ: 0510 3911 508

     DĐ: 0989 226207

     Email: tonghavptu@gmail.com 

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy - Bà: Nguyễn Thị Thanh Lương

     ĐT:0510 3911 508

     DĐ: 0905.553.867

     Email: thanhluonghoian@gmail.com

Phó Chánh Văn phòng Thành ủy - Ông: Nguyễn Hoài Quảng

     DĐ: 0989.822.962

     Email: hakhanhchi2009@gmail.com

Tin liên quan