Ủy ban MTTQVN

Thường trực UBMTTQVN Thành phố

Địa chỉ: 01 Hoàng Diệu
Số ĐT: 0235 3861 219
Email: lechoihoian@gmail.com
Fax: 0235 3914 012

 Chủ tịch UBMTTQVN: Ông Trần Tấn Dũng

DĐ: 0989639724

Phó Chủ tịch UBMTTQVN: Ông Võ Nễ

CQ : 0510 3863 985

DĐ: 0913.406.310

Email:

Phó Chủ tịch UBMTTQVN: Ông Lê Hồng Lợi

CQ : 0235 3863 985
NR: 
DĐ: 
Email:

Thường trực UBMTTQVN: Ông Nguyễn Duy Vinh

CQ : 0235 3863 985
NR:
DĐ: 
Email: 

Tin liên quan