Phường Cẩm Nam: Tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước 2010-2014

Sáng 9.4, Phường Cẩm Nam tổ chức tổng kết 5 năm phong trào thi đua yêu nước 2010-2014 và tổng kết phong trào xây dựng đời sống văn hóa năm 2014.

 

Đ/c Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch UBND phường tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua

Năm năm qua, kinh tế của phường tiếp tục tăng trưởng, tổng giá trị toàn ngành dịch vụ, du lịch, thương mại tăng bình quân 15,86%/năm, năm 2014 đạt 55,144 tỷ đồng, tăng 77% so với năm 2010.

Ngành tiểu thủ công nghiệp năm 2014 đạt 19,840 tỷ đồng, tăng 79,6% so với năm 2010. Giá trị sản xuất trên lĩnh vực khai thác đánh bắt và nuôi trồng năm 2014 đạt 88,4 tỷ đồng, tăng 96% so với năm 2010.

Tỷ trọng của ngành nông nghiệp giảm còn 2,68% do diện tích đất nông nghiệp ngày bị thu hẹp vì chuyển giao cho các dự án, tổng giá trị ngành nông nghiệp năm 2014 đạt 4,5 tỷ đồng.

Công tác tài chính ngân sách và thuế: Được tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm do đó trong 5 năm qua thu ngân sách luôn đạt và vượt chỉ tiêu thành phố giao. Chi ngân sách hằng năm đảm bảo đúng mục đích, đúng chế độ tài chính hiện hành. Tổng thu ngân sách tăng bình quân 4,2%/năm, đến cuối năm 2014 đạt 6,366 tỷ đồng tăng 16% so với năm 2010.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến, công tác giáo dục đào tạo được đầu tư, tỷ lệ học sinh ra lớp hằng năm ở các cấp học đều đạt và vựợt chỉ tiêu, hoạt động khuyến học phát triển mạnh trong các nhà trường, tộc họ, khối phố. Công tác y tế, dân số - gia đình, trẻ em và các chính sách an sinh xã hội được quan tâm; đến nay toàn phường còn 10 hộ nghèo, tỷ lệ 0,65%.
Hoạt động VHVN-TDTT diễn ra sôi nổi, đáp ứng yêu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được lan tỏa và nâng dần chất lượng, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tỷ lệ hộ đạt gia đình văn ngày càng tăng đến cuối năm 2014, đạt 95,28%, tăng 3% so với năm 2010. Đặc biệt, khối phố Hà Trung được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động hạng III, Cẩm Nam được công nhận danh hiệu Phường văn hóa.

Tình hình ANCT-TTANXH được giữ vững. Nghị quyết liên tịch về giữ gìn ANTT giữa Công an, Mặt trận và các đoàn thể được triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả. Thường xuyên tuyên truyền đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, không để xảy ra trọng án; các tệ nạn xã hội từng bước được đẩy lùi. Công tác hòa giải được chú trọng, các vụ việc mâu thuẫn tranh chấp trong nội bộ gia đình, khu dân cư được giải quyết kịp thời. Phong trào TDBVANTQ được duy trì, nhân dân đã cung cấp cho Công an nhiều nguồn tin có giá trị, góp phần giữ gìn tình hình ANCT - TTATXH tại địa phương.

Hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn vững mạnh, đảm bảo công tác chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Tại Hội nghị nhiều tập thể, cá nhân được tuyên dương khen thưởng. Trong đó, Khối phố Hà Trung được tặng cờ dẫn đầu phong trào thi đua 10 năm liên tục (2004-2014)./.

Văn Hùng

Tin liên quan