Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội

Vị trí và Chức năng

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới (gọi chung các lĩnh vực trên là lao động, người có công và xã hội); thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của UBND thành phố và theo quy định của pháp luật.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Nam.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình UBND thành phố ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội; cải cách hành chính, xã hội hoá thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội trên địa bàn thành phố sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội được giao.

4. Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

5. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn thành phố theo phân cấp, ủy quyền.

6. Hướng dẫn kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật đối với lĩnh vực: bình đẳng giới, bảo hiểm xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em.

7. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ. 

8. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với Ủy ban nhân dân các xã, phường trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

9. Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công và các đối tượng chính sách xã hội.

10. Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

11. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

12. Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp, ủy quyền của UBND thành phố.

14. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

15. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ  
 

 PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

 

 Địa chỉ: 141 Lý Thường Kiệt   

 Số ĐT: 0235 3861 302 

 Email: pldtbxh.hoian@quangnam.gov.vn

 Fax: 0235 3914 014 

 Lê Viết Phúc

Trưởng phòng

  CQ: 0235 3861 876

 DĐ: 0914 085415

 Email: phuclv3@quangnam.gov.vn

 Nguyễn Văn Việt

Phó Trưởng phòng,

Bí thư Chi bộ 

  CQ: 0235 3862 173

 DĐ: 0914 162821 

 Email: vietnv4@quangnam.gov.vn 

 Lê Phương Đức

Phó Trưởng phòng  

 CQ :0235 3861 803

 DĐ: 0168 7887850

 Email: duclp1@quangnam.gov.vn

 

Tin liên quan