Phòng Văn Hóa và Thông Tin

Vị trí và Chức năng

Phòng Văn hoá và Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: văn hoá; gia đình; thể dục, thể thao; thông tin và truyền thông (báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh, phát lại truyền hình, quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm) trên địa bàn thành phố.


Phòng Văn hoá và Thông tin có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.

 

Nhiệm vụ và quyền hạn


1. Trình UBND thành phố dự thảo quyết định, chỉ thị; kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; đề án, chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố.


2. Trình Chủ tịch UBND thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao, thông tin và truyền thông trên địa bàn thành phố thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố.


3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật; quy hoạch; kế hoạch sau khi được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc Phòng phụ trách.


 Về lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao:


- Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá; phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá"; nhiệm vụ và nội dung xây dựng Hội An – Thành phố văn hóa; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố.


-  Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các Trung tâm văn hoá, thể thao, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ văn hoá, thể dục, thể thao, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn thành phố.


- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao đối với các chức danh chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã, phường.


- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao trên địa bàn thành phố; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.


- Tổ chức thực hiện chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục thể thao; chống bạo lực gia đình.


 Về lĩnh vực thông tin và truyền thông:


- Giúp UBND thành phố thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực về thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân cấp của UBND tỉnh.


- Giúp Ủy ban nhân dân thành phố trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, chuyển phát, viễn thông, công nghệ thông tin, internet, phát thanh, phát lại truyền hình.


- Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn thành phố theo sự phân công của UBND thành phố.


- Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, phường quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.


- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn thành phố thực hiện pháp luật về các lĩnh vực bưu chính, viễn thông và internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.


- Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở, phát thanh và phát lại truyền hình; hoạt động quảng cáo trên báo chí, mạng thông tin máy tính và xuất bản phẩm. 
-Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. 
- Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và triển khai hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý thông tin và truyền thông của phòng theo quy định của pháp luật.


4. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố và Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Nam.


5. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định của pháp luật và phân công của UBND thành phố.


6. Quản lý tài chính, tài sản của phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.


7. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

Thông tin liên hệ 

  

PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN

 Địa chỉ: 54 Nguyễn Công Trứ

 Số ĐT: 0235 3.861 276

 Email: pvhtt.hoian@quangnam.gov.vn

 

 Tống Quốc Hưng

TUV, Trưởng phòng, Bí thư Chi bộ 

  CQ: 0235 3.861 663 

 DĐ: 0793 657 837

 Email: hungtq1@quangnam.gov.vn 

 Phạm Thị Ngọc Dung

Phó Trưởng phòng  

 CQ: 0235 3. 863 054

 DĐ: 0914 368 983

 Email: dungptn2@quangnam.gov.vn

 Phạm Thị Kim Loan

Phó Trưởng phòng  

 CQ: 0235 3. 863 789

 DĐ: 079 663 9980

 Email: loanptk3@quangnam.gov.vn

 

Tin liên quan