Phòng Quản lý Đô thị

Vị trí và chức năng

1. Phòng Quản lý đô thị là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: xây dựng (gồm: kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hoạt động xây dựng; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng), giao thông vận tải, hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; rác thải; công viên, cây xanh, chiếu sáng; nghĩa trang; bến, bãi đỗ xe đô thị).

2. Phòng Quản lý đô thị có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Xây dựng, Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Nam.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Trình UBND thành phố ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình, dự án khuyến khích phát triển trong lĩnh vực: xây dựng, giao thông vận tải, hạ tầng kỹ thuật đô thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND thành phố dự thảo các văn bản về lĩnh vực: xây dựng, giao thông, hạ tầng kỹ thuật đô thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố. 
3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, cơ chế, chính sách, các quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

4. Về lĩnh vực xây dựng:

4.1. Giúp và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ về quản lý đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý vật liệu xây dựng theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh và UBND thành phố.

4.2. Giúp UBND thành phố thực hiện việc cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép xây dựng công trình và kiểm tra việc xây dựng công trình theo giấy phép được cấp trên địa bàn thành phố theo sự phân công, phân cấp của UBND tỉnh và UBND thành phố.

4.3. Tổ chức thực hiện việc giao nộp và lưu trữ hồ sơ, tài liệu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, hồ sơ, tài liệu hoàn công công trình xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố theo quy định của pháp luật.

4.4. Tổ chức lập, thẩm định, trình UBND thành phố phê duyệt, hoặc tổ chức lập để UBND thành phố trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng, Quy chế quản lý kiến trúc đô thị cấp II trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật.

4.5. Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng các công trình theo Quy chế quản lý kiến trúc đô thị và quy hoạch xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức công bố, công khai các Quy chế quản lý kiến trúc đô thị, quy hoạch xây dựng; cung cấp thông tin về kiến trúc, quy hoạch xây dựng; quản lý các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng trên địa bàn thành phố theo phân cấp.

4.6. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của UBND tỉnh, UBND thành phố.

4.7. Giúp UBND thành phố trong việc tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; quản lý quỹ nhà ở và quyền quản lý sử dụng công sở trên địa bàn theo phân cấp của UBND tỉnh; tổ chức thực hiện công tác điều tra, thống kê, đánh giá định kỳ về nhà ở và công sở trên địa bàn thành phố.

4.8. Giúp UBND thành phố tổ chức thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND tỉnh; tổng hợp tình hình đăng ký, chuyển dịch quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng trên địa bàn.

5. Về lĩnh vực giao thông vận tải, hạ tầng kỹ thuật đô thị:

 

Thông tin liên hệ

 

PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

 Địa chỉ: 05 Thái Phiên

 Số ĐT: 0235 3.864 574

 Email: pqldt.hoian@quangnam.gov.vn

 Fax: 0235 3.916 020

 Võ Hữu Dũng

Trưởng phòng, Bí thư Chi bộ 

   DĐ: 0973 020 304

 Email: dungvh1@quangnam.gov.vn 

 Võ Duy Trung

Phó Trưởng phòng

  DĐ: 0905.053.655

 Email: trungvd1@quangnam.gov.vn 

Trần Trung Hưng

Phó Trưởng phòng

 DĐ: 0905142123

 Email: hungtt3@quangnam.gov.vn

 

Tin liên quan