Thanh tra thành phố

Vị trí và Chức năng

Vị trí và chức năng

Thanh tra thành phố là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra thành phố có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân thành phố mà trực tiếp là Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1.Trình Uỷ ban nhân dân thành phố ban hành quyết định, chỉ thị về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và các chương trình, kế hoạch thanh tra khác theo quy định của pháp luật trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt.

3. Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, chương trình, kế hoạch sau khi được Uỷ ban nhân dân thành phố hoặc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố phê duyệt.

4.Thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức xã, phường và các phòng, ban liên quan thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố.

5.Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, Thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

6.Chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố hướng dẫn nghiệp vụ công tác cho Ban Thanh tra nhân dân xã, phường.

Về Thanh tra:

1. Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của Uỷ ban nhân dân xã, phường và cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố;

2. Thanh tra vụ việc có liên quan đến trách nhiệm của nhiều Uỷ ban nhân dân xã, phường, nhiều cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố;

3. Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố giao;

4. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra thành phố và của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố.

Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

1. Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân xã, phường và các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân thành phố thực hiện việc tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

2. Thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã, phường, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của Uỷ ban nhân dân thành phố trong 

 

Thông tin liên hệ

 

 THANH TRA THÀNH PHỐ

 Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo

 Số ĐT: 0510 3861 247

 Email: tt.hoian@quangnam.gov.vn 

Lê Mới

TUV, Chánh Thanh tra

Bí thư Chi bộ

 CQ: 0510 3914 245

 NR: 0510 6520 161

 DĐ:  0905 357 248

 Email: moil@quangnam.gov.vn

 Nguyễn Văn Tiến

Phó Chánh Thanh tra

Phó Bí thư Chi bộ 

 CQ: 0510 3861 247

  DĐ:

 Email:tiennv3@quangnam.gov.vn 

Lưu Hải Nam

Phó Chánh Thanh tra

 CQ: 0510 3861 247

 DĐ:

 Email: namlh2@quangnam.gov.vn

 

Tin liên quan