Phòng Kinh tế

Vị trí và Chức năng

Vị trí và Chức năng

1. Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn; công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ.

2. Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND thành phố; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.

Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Trình UBND thành phố dự thảo quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm; chương trình khuyến khích phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, phát triển nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học và công nghệ trên địa bàn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

2. Trình Chủ tịch UBND thành phố dự thảo các văn bản về các lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, phát triển nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND thành phố.

3 Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật; quy hoạch; kế hoạch; các quy chuẩn và tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

Về lĩnh vực nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn:

1. Tổ chức thực hiện công tác phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và nghề muối; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên địa bàn.

2. Tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống lũ, lụt, bão; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

3. Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND thành phố việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; phối hợp với các phòng chức năng liên quan phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn.

4. Chủ trì, phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các đơn vị liên quan thống kê diễn biến đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất diêm nghiệp, mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, diễn biến rừng; tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản và nghề muối.

5. Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn thành phố.

6. Tổ chức thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, khuyến diêm và các dự án phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn trên địa bàn thành phố.

7. Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão; tìm kiếm cứu nạn; tham gia thành viên về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng của thành phố theo quy định; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai về lũ, lụt, bão, sạt, lở, hạn hán, úng ngập, xâm nhập mặn và dịch bệnh trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn thành phố.

Về lĩnh vực khoa học và công nghệ:

1. Trình Chủ tịch UBND thành phố quyết định thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ theo quy định tại Luật Khoa học và công nghệ, hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ và làm thường trực Hội đồng khoa học và công nghệ của UBND thành phố; dự toán ngân sách nhà nước hằng năm cho lĩnh vực khoa học và công nghệ của địa phương.

2. Phát triển phong trào lao động sáng tạo, phổ biến, lựa chọn các tiến bộ khoa học và công nghệ, các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, các sáng chế, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất để áp dụng tại địa phương; tổ chức thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn.

3. Quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng theo quy định của pháp luật và hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

4. Xây dựng hệ thống thông tin, thống kê về khoa học và công nghệ tại địa phương theo hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ.

Tổ chức, hướng dẫn và thực hiện chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ; cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở kinh doanh thuộc lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

Giúp UBND thành phố thực hiện và chịu trách nhiệm về việc thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thành phố.

Giúp UBND thành phố quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế hộ, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc các lĩnh vực quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật.

Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với các xã, phường về công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, về việc thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản và muối; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn.

Tổ chức triển khai, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ của Phòng.

Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố, Sở Công thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động nông nghiệp, lâm nghiệp, diêm nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ sản, phát triển nông thôn, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, khoa học và công nghệ trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

Quản lý biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Phòng theo quy định của pháp luật và theo phân công của UBND thành phố.

Quản lý tài chính, tài sản của Phòng Kinh tế theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thành phố.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao và theo quy định của pháp luật.

Thông tin liên hệ 

 

 PHÒNG KINH TẾ THÀNH PHỐ

 Địa chỉ: 04 Ngô Gia Tự

 Số ĐT: 0510 3861 216

 Email: pkt.hoian@quangnam.gov.vn

 Fax: 0510 3914 019

 

Nguyễn Thị Vân

Trưởng phòng 

   NR: 0510  2471 078

 DĐ: 0905 007898

 Email: vannt6@quangnam.gov.vn

 Lê Đình Tường

Phó Trưởng phòng,

Phó Bí thư Chi bộ 

   CQ: 0510 3910 033

 DĐ: 0944 414866

 Email: tuongld1@quangnam.gov.vn 

Nguyễn Thị Xuân Vui

Phó Trưởng phòng 

  CQ: 0510 3910 033

 DĐ: 0935725666

 Email: vuintx1@quangnam.gov.vn

 

Tin liên quan