Giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp

Giao đất nông nghiệp đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

- Trình tự thực hiện: 

+ Bước 1: Hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận TN&TKQ của Thành phố. Bộ phận TN&TKQ kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ hợp lệ thì viết giấy biên nhận cho người nộp hồ sơ (phiếu hẹn ngày trả kết quả); nếu hồ sơ không hợp lệ thì viết phiếu hướng dẫn (chỉ thực hiện 01 lần) đ người nộp hồ sơ bổ sung theo quy định. Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, bộ phận TN&TKQ chuyển hồ sơ đến phòng TN&MT đ giải quyết.

+ Bước 2: Trong thời gian không quá 03 ngày làm việc, Phòng TN&MT kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ chưa đ điều kiện thì ghi phiếu hướng dẫn hoặc lập phiếu chuyển trả và gửi lại Bộ phận TN&TKQ đ hướng dẫn hoặc chuyển trả cho hộ gia đình, cá nhân; nếu đ điều kiện thì chuyển hồ sơ đến VPĐKQSD đất đ giải quyết.

+ Bước 3: Trong thời gian thực hiện không quá 18 ngày làm việc, VPĐKQSD đất thẩm tra hồ sơ, trích lục bản đ địa chính hoặc trích đo địa chính thửa đất và trình hồ sơ đến Phòng TN&MT xem xét.

+ Bước 4: Trong thời hạn không quá 04 ngày làm việc, Phòng TN&MT thẩm tra hồ sơ và lập thủ tục trình UBND Thành phố ký quyết định giao đất, cấp GCNQSD đất.

+ Bước 5: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, ký quyết định giao đất, cấp GCNQSD đất và gửi hồ sơ lại cho VPĐKQSD đất đ chỉnh lý biến động.

+ Bước 6: Trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc, VPĐKQSD đất cập nhật hồ sơ địa chính

Tin liên quan