Phê duyệt đề án xây dựng Nông thôn mới xã Tân Hiệp

UBND Thành phố vừa phê duyệt Đề án xây dựng Nông thôn mới xã Tân Hiệp định hướng đến năm 2020.

 

Cù Lao Chàm - Ảnh: M.Hải

Trên cơ sở đánh giá hiện trạng tự nhiên, kinh tế, xã hội và thực trạng của xã theo 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới; Đề án đã xác định các nội dung và những giải pháp trọng tâm để phấn đấu đạt các tiêu chí nông thôn mới đến năm 2020.

Các nhóm giải pháp chính đó là, hoàn chỉnh và triển khai quy hoạch nông thôn mới; phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội xã đảo; phát triển sản xuất hàng hóa và các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả để tăng thu nhập cho người dân xã đảo; phát triển văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường và củng cố, nâng cao chất lượng và vai trò của các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở.

Xã Tân Hiệp và Cẩm Kim là 2 xã sẽ phấn đấu đạt chuẩn Nông thôn mới vào cuối năm 2020. Kết quả rà soát đến cuối quý 1/2015, Tân Hiệp đã đạt 14/19 tiêu chí nông thôn mới./.

Quảng Lâm

Tin liên quan