Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính

Kể từ 6/2015, các cá nhân, tổ chức có thể nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính (bưu điện).

Ngày 16/6/2015, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định số 2121/QĐ-UBND về việc ban hành quy định tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức qua dịch vụ bưu chính. Theo quy định tại Quyết định này, công dân có thêm lựa chọn hình thức nộp, nhận kết quả so với trước đây chỉ có một nơi là Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của các UBND huyện, thị xã, thành phố.