Chi Cục Thuế

Địa chỉ: 03 Lê Văn Hiến, Phường Tân An, Hội An Số ĐT: 0510 3910 437 Email: ccthan.qna@gdt.gov.vn Fax: 0510 3910 437

 
Trần Quang Mai
Chi cục Trưởng,
Bí thư Đảng ủy
 
 CQ: 0510 3910 638
 NR: 0510 3862 939
 DĐ: 0979 862939
 Email: tqmai.qna@gdt.gov.vn
 
 
Lê Thị Phú
Phó Chi cục Trưởng
 
 CQ: 0510 2212 235
 NR: 0510 3861 495
 DĐ: 0913 480934
 Email: ltphu.qna@gdt.gov.vn
 
Huỳnh Mạnh Hùng
Phó Chi cục Trưởng
 
 CQ: 0510 3861 408
 NR: 0510 3923 083
 DĐ: 0905 422405
 Email: hmhung.qna@gdt.gov.vn
 
 
Nguyễn Văn Mừng
Phó Chi cục Trưởng
 
 CQ: 0510 2212 253
 NR: 0510 3861 564
 DĐ: 0935 555355
 Email: nvmung.qna@gdt.gov.vn
 
 
Phạm Văn Thái
Phó Bí thư Đảng ủy
 
 CQ: 0510 3911 395
 NR:
 DĐ: 0904 131376
 Email:

 

Tin liên quan