Ban quan lý Dự án Đầu tư và xây dựng Thành phố Hội An

Vị trí và chức năng :

1. Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Hội An do UBND thành phố Hội An thành lập theo quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 23/3/2009, là đơn vị sự nghiệp làm chủ đầu tư hoặc giúp chủ đầu tư quản lý và tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố.

2. Ban quản lý dự án hoạt động theo quy định của pháp luật, chịu sự quản lý trực tiếp của UBND thành phố, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước Hội An để giao dịch phục vụ cho hoạt động của Ban theo chức năng nhiệm vụ được phân cấp.

Nhiệm vụ và Quyền hạn:

1. Ban quản lý dự án có nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và quy trình phân cấp quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hội An do UBND thành phố Hội An ban hành, cụ thể:
Thực hiện các thủ tục về giao đất, xin cấp phép xây dựng, tổ chức thực hiện công tác đền bù giải tỏa, chuẩn bị mặt bằng xây dựng và các công việc khác phục vụ cho việc xây dựng công trình.
Lập hồ sơ đầu tư, chuyển các cơ quan có thẩm quyền thẩm định trước khi trình chủ đầu tư phê duyệt hoặc phê duyệt theo phân cấp của UBND thành phố.
Lập kế hoạch đấu thầu, hồ sơ lựa chọn thầu, phối hợp với Tổ chuyên gia Đấu thầu của thành phố tổ chức lựa chọn nhà thầu, báo cáo Chủ đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt hoặc phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.
Đàm phán, ký kết hợp đồng theo ủy quyền của Chủ đầu tư( bao gồm các hợp đồng khảo sát, tư vấn thiết kế, thi công xây lắp, mua sắm, lắp đặt thiết bị…) để thực hiện dự án.
Thực hiện nhiệm vụ quản lý và giám sát thi công xây dựng các công trình.
Nghiệm thu, thanh quyết toán theo hợp đồng ký kết.
Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng theo quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng.
Lập báo cáo thực hiện vốn đầu tư hàng năm, báo cáo quyết toán khi dự án hoàn thành đưa vào sử dụng.
Quản lý, sử dụng có hiệu quả chi phí để tổ chức thực hiện dự án.
Tiến hành xây dựng cơ chế chính sách, ưu tiên cho các loại công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình công cộng quan trọng, trình cấp có thẩm quyền quyết định để triển khai thực hiện.
Ngoài các nội dung trên, trong quá trình thực hiện dự án, Chủ đầu tư có thể ủy quyền cho BQLDA thực hiện một số nội dung công việc khác có liên quan. Đối với các dự án đầu tư của các cá nhân, tổ chức khác khi đầu tư vào thành phố, BQLDA sẽ tham gia đánh giá và tham mưu cho UBND thành phố khi được yêu cầu.

2. BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
 Địa chỉ: 09 Trần Hưng Đạo
 Số ĐT: 0510 2211 987
 Email:
 Fax:
 
 
Phạm Văn Điểu
Giám đốc, Phó Bí thư Chi bộ
 
 
 CQ: 0510 2211 987
 NR:
 DĐ: 0914 026226
 Email: dieu64@gmail.com
 
 
Huỳnh Văn Công
Phó Giám đốc, Bí thư Chi bộ
 
 
 CQ: 0510 2211 987
 NR:
 DĐ: 0905 313397
 Email:
 
 
Nguyễn Tấn Quang
Phó Giám đốc
 
 
 CQ: 0510 2211 987
 NR:
 DĐ: 0905 029044
 Email:
 

 

Tin liên quan