Trung Tâm Quản Lý Bảo Tồn Di Sản Văn Hóa

Vị trí và chức năng:

Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hoá Hội An là đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố, do Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định thành lập theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hội An và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hoá Hội An là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật

Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản văn hoá Hội An có chức năng phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND Thành phố về di sản văn hóa Hội An; nghiên cứu, bảo tồn, phát huy các giá trị của di sản văn hóa trên địa bàn thành phố Hội An; tham gia phối hợp phục vụ công tác quản lý Nhà nước về Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm – Hội An

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

Trung tâm Quản lý Bảo tồn Di sản Văn hoá Hội An có các nhiệm vụ và quyền hạn:
- Quản lý, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di sản văn hóa Hội An;
- Trực tiếp tham mưu UBND Thành phố hoạt động cấp phép và giám sát việc tu bổ di tích trong Khu phố cổ;
- Tổ chức nghiên cứu khoa học, sưu tầm, lưu trữ tư liệu, hiện vật về lịch sử - văn hóa (bao gồm vật thể và phi vật thể), về truyền thống yêu nước, đấu tranh cách mạng của Hội An;
- Tổ chức trưng bày, tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá các giá trị của Di sản Văn hóa Hội An;
- Tham gia phối hợp thực hiện công tác quản lý Nhà nước và phát huy giá trị Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Cù Lao Chàm – Hội An.

  3. Cơ cấu tổ chức:

3.1. Lãnh đạo Trung tâm:
Trung tâm QLBTDSVH thành phố hiện nay có 01 Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc.
- Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và trước pháp luật về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và toàn bộ hoạt động của Trung tâm.
- Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Trung tâm phụ trách và theo dõi một số mặt công tác; chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Trung tâm và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được ủy quyền.
- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, thực hiện chế độ chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.
3.2. Các Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ:
Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được cấp có thẩm quyền giao, Trung tâm QLBTDT thành phố Hội An hiện được tổ chức thành 06 Bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ trực thuộc, bao gồm:
- Bộ phận Bảo tàng;
- Bộ phận Quản lý Di tích;
- Bộ phận Quản lý Tu bổ Di tích Khu phố cổ;
- Bộ phận Tu bổ Di tích;
- Bộ phận Hành chính – Tài vụ;
- Bộ phận Lưu trữ và Thông tin và Đối ngoại.

13. TRUNG TÂM QUẢN LÝ BẢO TỒN DI SẢN VĂN HÓA
 Địa chỉ: 10B Trần Hưng Đạo
 Số ĐT: 0235 3.862 367
 Email: ttqlbtdt@gmail.com
 Fax: 0235 3.861 779
 
 
 
Phạm Phú Ngọc 
Giám đốc, Bí thư Đảng ủy
 
 
 CQ: 
 NR: 
 DĐ: 0913 499 179
 Email: ngocpp@quangnam.gov.vn
 
 
 
Quảng Văn Quý
Phó Giám đốc
 
 
 CQ: 
 NR:
 DĐ: 0905 662 739
 Email: vanquyha@gmail.com
 
 
 
 
 
 
 

 

Tin liên quan