Ban Quản lý bến thủy - bộ Hội An

Vị trí chức năng:

• Ban Quản lý bến thủy – bộ Hội An (gọi tắt là Ban Quản lý) là đơn vị trực thuộc Uỷ ban nhân dân Thành phố, được thành lập theo Quyết định số 777/QĐ-UBND ngày 24/5/2012 của UBND Thành phố trên cơ sở đề án thành lập Ban Quản lý bến thủy – bộ Hội An được Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 16/5/2012 theo đề nghị của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hội An và Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam.
• Ban Quản lý bến thủy – bộ Hội An là đơn vị sự nghiệp công lập, có tư cách pháp nhân, có trụ sở và con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và các tổ chức tín dụng để hoạt động theo quy định của pháp luật.
•  Ban Quản lý có chức năng phục vụ nhiệm vụ quản lý nhà nước của UBND thành phố về hệ thống bến bãi, phương tiện giao thông công cộng đường thủy và đường bộ trên địa bàn thành phố.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

•  Quản lý hệ thống bến bãi đường thủy, đường bộ trên địa bàn thành phố.
•  Phối hợp các tổ chức, cơ quan liên quan tham mưu UBND thành phố ban hành các cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch hàng năm, dài  hạn nhằm quản lý, phát triển hệ thống bến bãi, phương tiện giao thông công cộng đường thuỷ, đường bộ trên địa bàn;
•  Triển khai các cơ chế, chính sách, chương trình, dự án được duyệt; tổng hợp các thông tin phản ánh về thuận lợi và khó khăn, vướng mắc của các  cá nhân, tổ chức liên quan thuộc lĩnh vực quản lý để báo cáo, đề xuất với cấp thẩm quyền xem xét quyết định;
•  Đại diện ký kết hợp đồng với các đơn vị kinh doanh vận tải trên lĩnh vực giao thông vận tải và yêu cầu chấm dứt hợp đồng nếu đơn vị kinh doanh  vận tải có các hành vi vi phạm các điều khoản trong hợp đồng mà hai bên không tự thỏa thuận được.
•  Hướng dẫn sắp xếp, điều phối các loại phương tiện tham gia hoạt động trên các tuyến đường bộ, đường thủy;
•  Tổ chức triển khai công tác thu phí, lệ phí bến bãi và các loại phí khác thuộc chức năng nhiệm vụ được giao theo đúng quy định; niêm yết công  khai các giá dịch vụ tại hệ thống bến bãi;
•  Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông vận tải, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách và duy trì cơ sở vật chất của hệ thống bến bãi theo đúng quy  chuẩn; từng bước nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và phương tiện;
•  Phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường trong hệ thống bến bãi, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố và trước pháp luật về mọi hoạt động  kinh doanh trong phạm vi hệ thống bến bãi;
•  Cung cấp các dịch vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý theo đúng quy định hiện hành;
•  Phối hợp các cơ quan chức năng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân, phương tiện vi phạm quy định quản lý  hệ thống bến bãi đường thủy, đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác;
•  Tổ chức quản lý lao động, tài chính, tài sản của Ban Quản lý theo đúng quy định hiện hành của nhà nước;
•  Thực hiện đầy đủ chế độ kế toán tài chính, thống kê, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định hiện hành của Nhà nước;
•  Thực hiện các nhiệm vụ khác được cấp có thẩm quyền giao.

 BAN QUẢN LÝ BẾN THỦY BỘ HỘI AN
 Địa chỉ: 90 Hùng Vương
 Số ĐT: 0510 2211987, 0510 3861 284
 Email:
 Fax: 
 
 
Trần Văn Truyền
Giám đốc
 
 
 CQ: 0510
 NR: 0510 
 DĐ: 0913 482186
 Email:
 
 
Đoàn Tiến Dũng
Phó Giám đốc
 
 
 
 CQ: 
 NR: 
 DĐ: 0905 356 276
 Email:
 

Phạm Văn Hội
Phó Giám đốc
 

 

 

Đoàn Tiến Dũng
Phó Giám đốc

Tin liên quan