Minh An: ra quân lập lại trật tự kinh doanh

Trong tháng 11, UBND phường Minh An đã phối hợp với các ngành chức năng của thành phố ra quân lập lại trật tự trong kinh doanh, kiểm tra quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thương mại và vệ sinh môi trường.