Chỉ thị tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2020

Ngày 01/4/2016, Thành ủy Hội an ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại thuốc lá trên địa bàn thành phố từ nay đến năm 2020

Tin liên quan