Cửa Đại : 40 người chính thức ứng cử đại biểu HĐND phường khóa III, NK 2016-2021

Sáng 15/4/2016, Ban Thường trực UBMTTQVN phường Cửa Đại tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn và lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn người ứng cử đại biểu HĐND phường khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Trên cơ sở kết quả hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 50 người ứng cử theo kết quả hiệp thương lần hai, thì có 24 người được cử tri tín nhiệm 100% và 26 người cử tri tín nhiệm từ 89,2 đến 99,8% .

Theo đó, Hội nghị đã thảo luận dân chủ, biểu quyết thống nhất cho 10 người có đơn xin rút tên khỏi danh sách ứng cử và lập danh sách 40 người chính thức ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa III nhiệm kỳ 2016-2021;  trong đó 15 nữ chiếm tỷ lệ 37,5%,  trẻ dưới 35 tuổi có 11 người chiếm tỷ lệ 27,5%,  11 ngươì ngoài Đảng chiếm tỷ lệ 25,5%,  có 18 người tiếp tục tái ứng  cử./.
                                                                 

Tin liên quan