Giáo viên tiểu học được chấm điểm học sinh từ ngày 06/11/2016

Đây là nội dung mới đáng chú ý được quy định tại Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá học sinh tiểu học ban hành kèm theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, cho phép giáo viên được đánh giá định kì bằng điểm số kết hợp với nhận xét đối với học sinh tiểu học; đối với đánh giá thường xuyên thì giáo viên đánh giá bằng nhận xét; đồng thời kết hợp đánh giá của giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh, trong đó đánh giá của giáo viên là quan trọng nhất.

Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/11/2016.

Thông tư 20/2016/TT-BGDĐT

Ngoài ra, Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT còn sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng khác, như là:

- Đánh giá thường xuyên.

- Đánh giá định kì.

- Đánh giá học sinh khuyết tật và học sinh học ở các lớp học linh hoạt.

- Hồ sơ đánh giá và tổng hợp kết quả đánh giá.

- Nghiệm thu, bàn giao chất lượng giáo dục học sinh.

- Khen thưởng.

- Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo.

- Trách nhiệm của hiệu trưởng.

- Trách nhiệm của giáo viên.

- Quyền và trách nhiệm của học sinh.

Thanh Hữu.

 

Tin liên quan