Phát động cuộc thi viết về những tấm gương " Người tốt việc tốt" và xuất bản sách " Những bông hoa đẹp thành phố Hội An"

Thực hiện Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 30/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy Hội An về triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy phát động cuộc thi viết về những tâm gương “Người tốt, việc tốt” và xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hội An” như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Đấy mạnh và nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua yêu nước, khích lệ và cổ vũ mọi người , "nói lời hay, làm việc tốt”, nhân rộng tấm gương điển hình “Người tốt, việc tốt”, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tể - xã hội của thành phố.

- Thu hút, huy động mọi tầng lớp nhân dân, các lực lượng xã hội tích cực hưởng ứng, phát hiện, giới thiệu và kịp thời biểu dương, khen thưởng tôn vinh các gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt” trong các lĩnh vực hoạt động công tác và đời sống xã hội trên địa bàn thành phố.

- Quá trình chuẩn bị và tổ chức cuộc thi phải chu đáo, đảm bảo tính khoa học, khách quan, thuyết phục; có sự tham gia của tất cả các tố chức cơ sở đảng, các cơ quan, đơn vị, địa phương, tập thế và cá nhân; tạo được hiệu ứng tích cực trong dư luận và định hướng hành vi xã hội.

II. NỘI DƯNG, QUY TRÌNH

1. Tiêu chuẩn “Người tốt, việc tốt”
a. Tiêu chuẩn “Người tốt, việc tốt” toàn diện

Cá nhân chấp hành chính sách và pháp luật của Nhà nước, sổng chan hòa, quan hệ tốt với quần chúng, đoàn kết, trung thực, tương thân tương ái, có nhiều việc làm tốt, cưu mang, giúp đỡ được nhiều người, làm được nhiều việc thiện có tác dụng nêu gương trong gia đình, cộng đồng và xã hội; hăng hái tham gia các phong trào thi đua của địa phương, cơ quan, đơn vị, là tấm gương thật sự tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước, đầu tàu, gương mẫu; có việc làm xuất sắc được khen thưởng đột xuất và biếu dương gương tiêu biếu, điển hình trong việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, có tác dụng lôi cuốn mọi người noi theo, được các thành viên trong tập thể hoặc cộng đồng quý trọng, nể phục và suy tôn.

b. Tiêu chuẩn “Việc tốt” cho cá nhân: có một trong những hành động sau đây:

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất do các cẩp có thẩm quyền giao trong một thời gian ngắn;
- Có sáng kiên được áp dụng trong thực tiễn mang lại hiệu quả rõ rệt;
- Có hành động dũng cảm đấu tranh chống những hành vi tiêu cực, chống những việc làm vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; 
- Lập thành tích tốt trong đấu tranh khám phá các vụ án về an ninh, kinh tế, hình sự, ma túy;
- Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn; có việc làm kiên quyết bảo vệ tài sản của Nhà nước và của nhân dân;
- Có hành động, việc làm thể hiện nghĩa cử cao đẹp bảo vệ và phát huy thuần phong mỹ tục, được cộng đồng ghi nhận hoặc được dư luận xã hội hoan nghênh.\

c. Tiêu chuẩn “Việc tốt” cho tập thể: có một trong những thành tích sau:

- Cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ đột xuất do các cấp có thẩm quyển giao trong một thời gian ngắn;
- Cùng nhau có hành động dũng cảm đấu tranh chổng những hành vi tiêu cực, chống những việc làm vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, dũng cảm cứu người bị nạn; .
- Cùng nhau tổ chức các hoạt động xã hội tốt đẹp như từ thiện, thiện nguyện, giúp đỡ những trường hợp khó khăn, xung kích phòng chống và khắc phục thiên tai, xung kích bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản văn hóa,..

2. Cuộc thi viết về những tấm gương “Người tốt, việc tốt”
a. Đối tượng tham gia

- Các tố chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố Hội An, các cơ quan, đon vị, trường học, doanh nghiệp... của thành phố và của Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn Hội An.
- Các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương, phóng viên trong và ngoài Thành phổ Hội An
- Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài đang cư trú, học tập, công tác trên địa bàn thành phố Hội An.

b. Thời gian tố chức cuộc thi

- Phát động bắt đầu từ ngày 26/10/2016, hàng năm chấm chọn và định kỳ trao giải vào dịp tổng kết thi đua hằng năm của thành phổ.
Ban Tổ chức thường xuyên nhận các bài dự thi, hàng tháng sơ tuyển, công bố tình hình kết quả dự thi và các bài chất lượng trên cổng Thông tin điện tử thành phố Hội An (www.hoian.gov.vn), qua địa chỉ email của Ban Biên tập và Ban Tuyên giáo Thành ủy (tuyengiaoha@gmail.com).

c. Nội dung, hình thức, quy trình cuộc thi

- Phản ánh kịp thời, đúng và giới thiệu kịp thời các gương “Người tốt, việc tốt” trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong phong trào thi đua yêu nước và phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đòi sống văn hóa trên địa bàn thành phố (như phần tiêu chuẩn “Người tốt, việc tốt” nêu trên).
- Tác phẩm dự thi được thực hiện bằng bài viết và các thông tin kèm theo (có thế lệ riêng). Bài dự thi có thể do tập thể hoặc cá nhân tham gia.

3. Xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phổ Hội An”
a. Nội dung
- Tuyến chọn từ những bài đạt giải từ cuộc thi viết về những tấm gương “Người tốt, việc tốt".
- Trước mắt từ nay đến cuối năm 2016, tuyển chọn từ những bài viết, tác phâm báo chí phàn ánh những tấm gương “Người tốt, việc tôt” trong thời gian qua đế xuất bản tập sách đầu tiên.
b. Hình thức phát hành
- Tên gọi: Tủ sách “Những bông hoa đẹp thành phổ Hội An”
- Định kỳ xuất bản hằng quý hoặc hàng năm (tùy theo kết quả cuộc thi), dạng sách lưu hành nội bộ và phát hành đến tất cả tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, trường học...
- Các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiển được in trong sách “Những bông hoa đẹp thành phổ Hội An” được mời dự tại Hội nghị biểu dương “Người tốt, việc tốt” tiêu biếu do thành phố tố chức vào dịp tổng kết thi đua hàng năm.

III. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Thành ủy

- Là cơ quan thường trực cuộc thi và tham mưu tổ chức tuyên dương khen thưởng cho những tác giả dự thi và những tấm gương “Người tốt, việc tốt” điển hình cấp thành phố.
- Chú trì tham mưu cho Ban Thường vụ Thành ủy thành lập Ban tố chức và Ban giám khảo (kiêm nhiệm Ban biên tập xuất bản sách “Những bông hoa đẹp thành phố Hội An”) về cuộc thi những tấm gương “Người tốt, việc tốt”,
- Trình Ban Thường vụ Thành ủy thống nhất cơ cấu giải thưởng, nguồn kinh phí tổ chức thi và xuât bản sách hàng năm từ nguồn bổ sung kinh phí cho hoạt động xây dựng thành phổ văn hóa và xây dựng đòi sống văn hoá cơ sở.
- Chỉ đạo, hướng dẫn đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tổ chức cuộc thi những tấm gương “ Người tốt, việc tốt",  xuất bản sách “ Những bông hoa đẹp thành phổ Hội An”.
- Chỉ đạo Ban Tuyên giáo, Ban Tuyên huấn tham mưu cấp ủy tổ chức phát động cuộc thi và theo dõi, phát hiện kịp thời những gương điển hình “Người tốt, việc tốt” tại địa phương, đơn vị.

2. Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố

- Cơ quan thuờng trực biên tập và xuất bàn sách “Những bông hoa đẹp thành phổ Hội An”; tham mưu xây dựng kế hoạch, thể lệ cuộc thi, các hình thức tuyên truyền phổ biến cuộc thi và phát hành sách.
- Thường xuyên cập nhật kết quả vả đăng tải những bài dự thi được tuyên chọn trên Công Thông tin điện tử thành phố.
- Tham mưu kinh phí hoạt động, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí tổ chức cuộc thi và xuất bản sách hàng năm sau khi có chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy và quyết định của UBND thành phố.

3. Đài Truyền thanh- Truyền hình thành phố
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền và mở chuyên trang, chuyên mục về tuyên truyền, phát động cuộc thi viểt về những tấm gương “Người tốt, việc tốt"

4. Phòng Nội vụ thành phố
Thường xuyên tổng hợp danh sách các gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt được phát hiện trong các bài viểt để thẩm định thành tích, trình Hội đông Thi đua- Khen thưởng thành phố khen thưởng. .

5. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố
- Cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tố chức tuyên truyền, phát động rộng rãi cuộc thi trong tổ chức, cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội, đoàn viên và nhân dân tham dự thi;
- Thường xuyên phát hiện, khen thưởng những tấm gương “Người tốt, việc tốt" và biểu dương vào dịp tổng kết hằng năm của cơ quan, đơn vị, địa phương. Chú trọng việc xét chọn những trường hợp tiêu biểu để viết bài tham gia cuộc thi viết về những tấm gương “Người tốt, việc tốt" của thành phố.

Tin liên quan