NỮ BÍ THƯ CHI BỘ GIỎI VIỆC NƯỚC ĐẢM VIỆC NHÀ

Ở làng rau Trà Quế Cẩm Hà (Hội An) hiện nay ai cũng cảm phục tinh thần hăng say lao động và tích cực tham gia công tác Đảng, công tác phụ nữ của đảng viên Nguyễn Thị Thanh.