Văn bản tuyên truyền

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND Tỉnh Quảng Nam và hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền một số văn bản với những nội dung sau:

- Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác VHNT về Sâm Ngọc Linh

914-KH-UBND.pdf

-Tăng cường quản lý vũ khí, vật liệu nổ

46-UBND-KTN.pdf

- Kế hoạch tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công cách mạng.

735-UBND-NC.pdf

-Triển khai thực hiện Chỉ thị 45 của Thủ tướng Chính phủ

07-KH-UBND.pdf

Tin liên quan