Trung tâm hành chính công Thành phố Hội An

Vị trí, chức năng:

1. Trung tâm Hành chính công thành phố Hội An (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị trực thuộc Văn phòng HĐND&ƯBND thành phố Hội An; chịu sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp và toàn diện của UBND Thành phố, Chủ tịch ƯBND Thành phố; có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

2. Trung tâm Hành chính công thành phố Hội An có chức năng làm đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính của tổ chức và cá nhân theo bộ thủ tục hành chính được lựa chọn và đề xuất đưa vào Trung tâm theo quy định.

Nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế:

1. Nhiệm vụ, quyền hạn:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Ilành chính công thành phố Hội An thực hiện theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm được ủy ban nhân dân Thành phố ban hành.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế:

a) Cơ cấu tổ chức: Trung tâm có Giám đốc, Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ giúp việc.

- Lãnh đạo Trung tâm: Gồm Giám đốc và 01 Phó Giám đốc.

+ Giám đốc là người đứng đầu Trung tâm, chịu trách nhiệm trước UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

+ Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc, phụ trách một hoặc một số lĩnh vực công tác do Giám đốc phân công và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm về nhiệm vụ công tác được giao;

+ Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố quyết định theo quy định của pháp luật.

- Các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ: Bộ phận Hành chính - Tổng họp; Bộ phận Giám sát và giải quyết khiếu nại; Bộ phận Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

b) Biên chế của Trung tâm:

- Biên chế chuyên trách: được UBND Thành phố bố trí, sắp xếp trong tổng số biên chế được ƯBND Tỉnh quyết định phân bổ hàng năm. Ngoài ra, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP để thực hiện công việc phục vụ, bảo vệ.

- Biên chế được cử đến làm việc: Là cán bộ, công chức, viên chức thuộc các phòng, ban, ngành (kể cả một số cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn thành phố) được cử về làm việc tại Trung tâm.

Giám đốc Trung tâm Hành chính công thành phố Hội An có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng Quy chế tố chức và hoạt động của Tru 112 tâm, Quy chế phối họfp giữa Trung tâm và các phòng, ban, ngành có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm, trình ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.

Thông tin lãnh đạo

• Giám đốc: Lưu Hải Nam

• Điện thoại: 0235 3 923867 - Di động:  0935307212
• Email:  namtonghop@gmail.com

• Phó giám đốc: Lâm Thị Ngọc Quý
• Điện thoại: 02353 923868 Di động: 0988326173
• Email:  

Thông tin liên hệ

• Trung tâm hành chính công: Số 02 Hoàng Diệu, Hội An, Quảng Nam
• Điện thoại:  0235 3914248 

Tin liên quan