Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất Hội An

Nhiệm vụ và Quyền hạn

- Thực hiện việc đăng ký đất được Nhà nước giao quản lý, đăng ký quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Thực hiện việc cấp lần đầu, cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).
- Thực hiện việc đăng ký biến động đối với đất được Nhà nước giao quản lý, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
- Lập, chỉnh lý, cập nhật, lưu trữ và quản lý hồ sơ địa chính; tiếp nhận, quản lý việc sử dụng phôi Giấy chứng nhận theo quy định của pháp luật.
- Cập nhật, chỉnh lý, đồng bộ hóa, khai thác dữ liệu đất đai; xây dựng, quản lý hệ thống thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.
-Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; chỉnh lý bản đồ địa chính; trích lục bản đồ địa chính.
- Kiểm tra bản trích đo địa chính thửa đất; kiểm tra, xác nhận sơ đồ nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do tổ chức, cá nhân cung cấp phục vụ đăng ký, cấp Giấy chứng nhận.
- Thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.
- Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, số liệu đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện việc thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện các dịch vụ trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ phù họp với năng lực theo quy định của pháp luật, cụ thể:
+ Thực hiện các nội dung hoạt động đo đạc bản đồ theo Giấy phép của Cục trưởng Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam về hoạt động đo đạc và bản đồ;
+ Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Quảng Nam giao;
- Quản lý viên chức, người lao động, tài chính và tài sản thuộc Văn phòng đăng ký đất đai theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành và tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao.

Cơ cấu tổ chức:

Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 77 Trần Cao Vân, phường Cẩm Phô, Tp Hội An.

Điện thoại: 0235 3917 811

Giám đốc: Nguyễn Trọng Thắng - điện thoại: 0905.009.107 - email: nguyentrongthangha@gmail.com

Phó Giám đốc: Đinh Quốc Linh - Điện thoại: 0905.020.785  Email: dinhquoclinhha@gmail.com

Phó Giám đốc: Đặng Thị Hồng Vân - Điện thoại: 0905.399.339 - Email: danghongvan.gl@gmail.com

Tin liên quan