Thông báo tiếp nhận, phân phối hàng hóa, trang thiết bị ủng hộ cho công tác phòng chống dịch covid

Thông báo tiếp nhận, phân phối hàng hóa, trang thiết bị ủng hộ cho công tác phòng chống dịch covid

 

Tin liên quan