Phê duyệt dự án tu bổ di tích chùa Cầu

UBND tỉnh Quảng Nam vừa phê duyệt dự án tu bổ di tích chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) với tổng mức đầu tư hơn 20,2 tỉ đồng, nguồn vốn từ ngân sách tỉnh 50%; ngân sách TP. Hội An bố trí 50%.

Dự án tu bổ di tích chùa Cầu được triển khai từ nay đến năm 2023.

Quy mô của dự án tập trung triển khai công tác hạ giải gồm các nội dung như chống đỡ, gia cố cấu kiện có nguy cơ bị phá hủy. Việc hạ giải bắt đầu từ hệ mái, sau mỗi đợt hạ giải cần tiến hành họp thống nhất giữa các bên liên quan, các cơ quan chuyên môn để đánh giá một cách chính xác, toàn diện và đưa ra giải pháp tu bổ hữu hiệu nhất; đồng thời xem xét, đánh giá sự cần thiết hạ giải tiếp các cấu kiện khác ở bước tiếp theo, đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, quy trình thực hiện theo quy định hiện hành về công tác tu bổ di tích. Tu bổ, gia cố hệ nền, móng, mố, trụ.