Thông tin về Cẩm nang một số cơ chế chính sách phát triển giáo dục nghề nghiệp

Thực hiện công văn số 3017/LĐTBXH-TCGDNN ngày 30/12/2021 của Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp về việc Cẩm nang mới ban hành

Tin liên quan