Kết quả giải quyết TTHC tháng 1/2022

Theo báo cáo của Văn phòng HĐND-UBND thành phố về tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thành phố (Bộ phận Một cửa) từ ngày 01/1/2022 đến ngày 31/1/2022, cụ thể như sau:

Tin liên quan