Cẩm Châu: Đầu năm kỳ vọng vào cây lúa

Cẩm Châu là một phường ven đô nhưng hoạt động sản xuất nông nghiệp đã trở thành lĩnh vực kinh tế rất quan trọng, trong đó cây lúa đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế nông nghiệp nói riêng và bức tranh kinh tế của địa phương nói chung cũng như của thành phố.