Thông báo đấu giá cho thuê tài sản

Cty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phối hợp với Phòng TC-KH thành phố Hội An đại diện làm chủ đầu tư thông báo đấu giá tài sản